Notice: Undefined index: form_disabled in /home/versveilig/domains/versenveilig.nl/public_html/local/widgets/form-contact/html.php on line 13 Algemene voorwaarden
»   Home   »   Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Versie: algemene voorwaarden Vers & Veilig 201401

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
De opdrachtnemer:†Vers & Veilig. De besloten vennootschap Vers en Veilig BV met KVK nummer: 343 03 291. De vennootschap is gevestigd: Waarderweg 33 B 12, 2031 BN Haarlem.†
De opdrachtgever: de persoon die aan†Vers & Veilig†opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden alsmede de persoon aan wie Vers & Veilig een aanbod tot het verrichten van werkzaamheden heeft gedaan.
Opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.†

Locatie: als locatie wordt aangemerkt ťťn adres. Elk volgend c.q. nieuw adres wordt beschouwd als een nieuwe locatie. Eventuele verschillende afdelingen binnen ťťn adres worden beschouwd als sub locaties maar vallen als zodanig wel binnen de locatie van dat adres.
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen†Vers & Veilig†en opdrachtgever betreffende door†Vers & Veilig†uit te voeren werkzaamheden en uitgebrachte aanbiedingen.
2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, blijven onverkort van toepassing. Vers & Veilig en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.3. Eventuele algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met Vers & Veilig, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Artikel 3 †Offerte en totstandkoming overeenkomst
3.1 Ieder door Vers & Veilig gedaan aanbod tot het verrichten van werkzaamheden blijft geldig gedurende een termijn van 30 kalenderdagen na de datum van de offerte.
3.2 Het aanbod is gebaseerd op de daartoe door opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Vers & Veilig mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiŽle informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.
3.3 Hetzij anders overeengekomen, komt de overeenkomst tot stand op ťťn van de navolgende wijzen en tijdstippen:


∑††††††††Hetzij, op het moment waarop een door Vers & Veilig gedaan aanbod door opdrachtgever uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;
∑††††††††Hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop Vers & Veilig de aan opdrachtgever toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen;
∑††††††††Het zij, indien de door opdrachtgever verstrekte opdracht niet is voorafgegaan door een aanbod van Vers & Veilig, op het moment waarop Vers & Veilig met de uitvoering van die opdracht een aanvang maakt.
3.4 De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan.
3.5. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.†
3.6 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Vers & Veilig niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.†
3.8 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Artikel 4 Benodigde informatie
4.1 Opdrachtgever is gehouden Vers & Veilig tijdig alle informatie te verstrekken, welke Vers & Veilig naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de opdracht nodig heeft of waarvan de opdrachtgever behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de opdracht vereist is.
4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Vers & Veilig verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
Artikel 5 Uitvoering van de opdracht
5.1 Vers & Veilig bepaalt door welke persoon of personen uit haar organisatie de opdracht wordt uitgevoerd. Voorts bepaalt zij op basis van haar expertise op welke wijze en met welke middelen de opdracht wordt uitgevoerd. Vers & Veilig voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
5.2 Vers & Veilig is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht. Vers & Veilig aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voorzover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever is aangegaan. Vers & Veilig zal dit in overleg met de opdrachtgever doen.
5.3 Vers & Veilig aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voorzover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever is aangegaan.
5.4 Vers & Veilig is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Vers & Veilig is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
5.5 Termijnen, waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn steeds gericht termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen
5.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke vergunningen en/of toestemming voor de invoer en het gebruik van de geleverde goederen/producten en voor de daarmee verband houdende activiteiten
5.7 Opdrachtgever wordt niet geacht te zijn ontslagen uit zijn verplichtingen uit de overeenkomst door enige gehele of gedeeltelijke verhindering van invoer van producten danwel het uitvoeren van de daaraan verbonden werkzaamheden danwel ten gevolge van het opleggen van enige voorwaarde of beperkingen tot het verkrijgen van een vergunning.
Artikel 6 Meerwerk
6.1 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beÔnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.†
Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal Vers & Veilig in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Vers & Veilig is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen.†
6.2 Indien naar het oordeel van Vers & Veilig een wijziging in de uitvoering van de opdracht en/of de omvang van de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden nodig is om aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever te (kunnen) voldoen, is Vers & Veilig gerechtigd die wijziging aan te brengen, mits zulks door het redelijk belang van opdrachtgever vereist is.
6.3 In afwijking van 6.1 zal Vers & Veilig geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Vers & Veilig kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 Geheimhouding
7.1 Vers & Veilig is verplicht tot geheimhouding van de inhoud van de opdracht, de door opdrachtgever verstrekte informatie alsmede de resultaten van de door Vers & Veilig krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhoudingsplicht geldt niet, indien en voor zover bedoelde informatie en/of resultaten voor openbaarmaking bekend zijn, dan wel Vers & Veilig dit krachtens wettelijke bepalingen verplicht is. De geheimhoudingsplicht geldt voorts niet tegenover de bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
7.2 Vers & Veilig is gerechtigd om opdrachtgever als referentie te gebruiken
7.3 Vers & Veilig is gehouden haar uit de artikelen 7.1 en 7.2 voortvloeiende verplichtingen eveneens op te leggen aan haar werknemers en door haar ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
7.4 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Vers & Veilig gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Vers & Veilig zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Vers & Veilig niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 8 Intellectueel eigendom
8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Vers & Veilig geleverde diensten berusten bij Vers & Veilig, tenzij schriftelijk anders door partijen wordt overeengekomen.
8.2 Vers & Veilig verstrekt opdrachtgever op de door haar geleverde diensten een niet-exclusief gebruiksrecht. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Vers & Veilig is opdrachtgever niet gerechtigd de geldende diensten op een andere wijze te gebruiken dan is overeengekomen en/of te verstrekken aan derden.
8.3 Opdrachtgever staat in voor het ongestoord gebruik door Vers & Veilig van de door haar aan Vers & Veilig geleverde of ter beschikking gestelde zaken, gegevens, ideeŽn, concepten en materialen.
8.4 Vers & Veilig behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 9 Vergoeding
9.1 De vergoeding van Vers & Veilig is, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief reis-en verblijfkosten en andere in het kader van de opdracht gemaakte onkosten. Het wordt verschuldigd naarmate de werkzaamheden zijn verricht.
9.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voorafgaand aan de voltooiing van de opdrachtlonen en of kosten een wijziging ondergaan, is Vers & Veilig bevoegd het honorarium dienen overeenkomstig aan te passen, mits dit niet geschiedt binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst.
9.3 De vergoeding wordt, afhankelijk van de aard van de opdracht en ter beoordeling van Vers & Veilig periodiek of na algehele uitvoering van de opdracht aan opdrachtgever in rekening gebracht, voor zover partijen niet anders zijn overeengekomen.
9.4 Bij voortijdige beŽindiging van de overeenkomst is opdrachtgever gehouden tot algehele voldoening van de tot aan de beŽindiging van de werkzaamheden verschuldigde vergoeding.
9.5 Opdrachtgever is gerechtigd om geplande bezoek afspraken met medewerkers van Vers & Veilig tot uiterlijk 7 kalenderdagen aan van tevoren in overleg met Vers & Veilig kosteloos te verzetten naar een andere datum die valt binnen een redelijke termijn. In geval van te late afzeggingen of wijzigingen van geplande bezoeken, is Vers & Veilig gerechtigd om de volledige geplande bezoek afspraak in rekening te brengen bij opdrachtgever, exclusief reiskosten.
9.6 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd).
9.7 De prijzen gelden slechts voor de in de overeenkomsten met name genoemde goederen/producten/diensten.
9.8 Alle in aanvulling daarop door Vers & Veilig geleverde goederen/producten/diensten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.
9.9. Vers & Veilig heeft het recht om -zonder voorafgaande schriftelijke mededeling- per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.
9.10 Opdrachtgever is in geval van prijsstijging, buiten de inflatie, gerechtigd de prijzen te verhogen. De opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.†
9.11 Vers & Veilig zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief op grond van 9.9 schriftelijk kenbaar maken. Vers & Veilig zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.†
9.12 Indien opdrachtgever de door Vers & Veilig kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Vers & Veilig genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 10 Betaling en zekerheid
10.1 Betaling door opdrachtgever dient uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij door de opdrachtgever en opdrachtnemer anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
10.2 Na de vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke en heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen.† De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de opdrachtgever bedragen elke keer § 25,00 die ten laste van opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van opdrachtnemer.
10.3 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-) kosten die Vers & Veilig maakt als gevolg van de niet-nakomen door opdrachtgever van dienst betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever
10.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen dient betaling van softwareproducten en/of licenties vooraf te geschieden. Facturen voor geleverde diensten dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting met welke hoofde dan ook.
10.5 Indien niet op te overeengekomen vervaldata het als dan verschuldigde is betaald, is afnemer van rechtswege zonder enige ingebrekestelling in verzuim en is hij gehouden vanaf de vervaldatumrente te betalen terhoogte van 2% boven het promessedisconto van De Nederlandse Bank, alsmede alle buitengerechtelijke kosten van de invordering, hierbij vastgesteld op een minimum van 15% van het in totaal verschuldigde.
10.6 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Vers & Veilig kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
10.7 Indien Vers & Veilig zulks verlangt of de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, is opdrachtgever te allen tijde verplicht, hetzij de koopprijs geheel of gedeeltelijk vooruit te betalen, het zij een naar de mening van Vers & Veilig voldoende duidelijke zekerheid te verstrekken voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Vers & Veilig
10.8 Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschiedt.†
10.9 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 Klachten
11.1 Opdrachtgever is gehouden klachten met betrekking tot de door Vers & Veilig verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk aan Vers & Veilig kenbaar te maken binnen acht dagen na ontvangst van hetgeen naar aanleiding waarvan hij wenst te reclameren, dan wel onverwijld nadat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren heeft ontdekt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
11.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichting opschorten wegens klachten als een artikel 11.1 bedoeld.
11.3 Indien en voor zover opdrachtgever naar het oordeel van Vers & Veilig terecht reclameren, is Vers & Veilig gerechtigd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij een gedeelte van de reeds betaalde vergoeding te restitueren zonder verdere uitvoering aan de opdracht te geven.
11.4 Indien opdrachtgever niet binnen de door artikel 11.1 gestelde termijn heeft gereformeerd vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke over dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft gereformeerd of binnen de termijn had kunnen reclameren.
Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder Vers & Veilig mede begrepen haar werknemers alsook eventueel door haar bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
12.2 De aansprakelijkheid van Vers & Veilig voor schade aan opdrachtgever of zijn klant, welke is veroorzaakt door een niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht is beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding door Vers & Veilig ontvangen, dat voor de ter uitvoering van de opdracht verrichte werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening is gebracht over de periode gedurende welke de werkzaamheden zijn verricht om met dien verstande dat die periode beperkt blijft tot de laatste zes maanden, indien bedoelde werkzaamheden gedurende langere tijd zijn verricht.
12.3 In het geval van etiketbeoordeling, beoordeling van productspecificaties of een advies dienaangaande is de aansprakelijkheid van Vers & Veilig voor schade aan opdrachtgever of zijn klant, welke is veroorzaakt door een niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding, dat voor de ter uitvoering van de opdracht verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening is gebracht voor enkel en alleen de desbetreffende beoordeling of advies.
12.4 Vers & Veilig is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 4 voortvloeiende informatieverplichtingen of doordat de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij krachtens artikel 4.2 instaat, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door grove nalatigheid van Vers & Veilig.
12.5 Vers & Veilig is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden als bedoeld in artikel 5.2, tenzij die schade mede is veroorzaakt door grove nalatigheid aan de zijde van Vers & Veilig.
12.6 Vers & Veilig ze evenmin aansprakelijk voor schade, welke slechts voorkomen had kunnen worden door een handelen of nalaten dat strijdig of onverenigbaar zou zijn geweest met de voor Vers & Veilig geldende beroeps-of gedragsregels.
12.7 Vers & Veilig is overigens steeds gemachtigd de schade van opdrachtgever naar eigen inzicht zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
12.8 In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.†
12.9 Opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien deze binnen drie maanden na afronding van de opdracht door opdrachtgever schriftelijk is kenbaar gemaakt.

Artikel 13 Opzegging, opschorting en ontbinding
13.1 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijdse opzegbaar. Indien opdrachtgever de overeenkomst toch tussentijds beŽindigd, is hij verplicht de vergoeding op basis van de volledige looptijd van de overeenkomst voor bepaalde tijd, alsmede de reeds gemaakte kosten die betrekking hebben op de opdracht, te vergoeden.
13.2 Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van minimaal drie maanden.
13.3 Vers & Veilig is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
- Opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt.
- Na het sluiten van de opdracht opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
- opdrachtgever in staat van surseance van betaling of faillissement†is verklaard, of een verzoek daartoe is gedaan
- opdrachtgever een onderhandse akkoord met zijn credituren aangaat
- †een voorlopig bewindvoerder wordt aangesteld voor opdrachtgever of enig bezwarend of uitvoerend beslag is gelegd
- opdrachtgever haar activiteiten staakt of geliquideerd, of daarvoor voorbereidingen treft
- Opdrachtgever, indien een natuurlijk persoon, krachtens gerechtelijk vonnis handelingsonbekwaam wordt verklaard, of overlijdt of anderszins niet bij machte is zijn bedrijf uit te oefenen
13.4 Voorts is Vers & Veilig bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.†
13.5 Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van Vers & Veilig op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Vers & Veilig de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.
13.6 Vers & Veilig behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Terbeschikkingstelling werkruimte
14.1 Indien partijen zijn overeengekomen dat de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk bij opdrachtgever zal plaatsvinden, is opdrachtgever gehouden kosteloos een volgens de geldende Arbo normen ingerichte werkplek met telefoon-en internet aansluiting en de medewerker(s) van Vers & Veilig ter beschikking te stellen.
Artikel 15 Indienstneming of werving personeel Vers & Veilig
15.1 Het is opdrachtgever of aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vers & Veilig verboden tijdens de uitvoering van de opdracht of binnen een jaar na de voltooiing daarvan of een jaar na opzegging of ontbinding van de overeenkomst, werknemers van Vers & Veilig in dienst te nemen of anderszins aansturen of daartoe onderhandelingen met die werknemers te voeren.
15.2 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 15.1 is opdrachtgever ten gunste van Vers & Veilig. Niet voor matiging vatbare direct opeisbare schadevergoeding van §50.000 per gebeurtenis en tevens §2000 per iedere dag dat de opdrachtgever in overtreding is verschuldigd, onverminderd het recht van Vers & Veilig om volledige schadeloosstelling en/of stopzetting der overtreding te vorderen.

Artikel 16 Overmacht
16.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
16.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de† partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.†
16.3 Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, stremming van aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, overheidsmaatregelen alsmede iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor Vers & Veilig redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze te leveren.
16.4 Voorzover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud, levering en garantie
17.1 Het eigendom van de geleverde goederen/producten gaat op opdrachtgever over, nadat door hem het verschuldigde ter zake van deze geleverde goederen/producten met inbegrip van rente en kosten aan Vers & Veilig is betaald.
17.2 Zonder medeweten en de instemming van Vers & Veilig is opdrachtgever vůůr de betaling van het door hem verschuldigde niet bevoegd de goederen/producten uit welke hoofde dan ook en derde te vervreemden of te bezwaren. Bij overtreding hiervan wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar.
17.3 Een bij aflevering van goederen/producten verstrekte vrachtbrief, afleverbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven, tenzij opdrachtgever zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van goederen/producten aan Vers & Veilig meldt door aantekening daarvan opgenoemd document.
17.4 Ook al meldt opdrachtgever tijdig aan Vers & Veilig dat er minder is geleverd dan op een beide aflevering verstrekte vrachtbrief, aflevering bon of soortgelijk document is weergegeven, geeft zulks hem niet het recht tot opschorting van betaling van hetgeen hem wel geleverd is.
17.5 Vers & Veilig is niet gehouden de overeengekomen hoeveelheden te leveren indien marktverstoringen tot een vermindering van de hoeveelheid noodzakelijk. Vers & Veilig is dan gehouden de afnemer hiervan onmiddellijk mededeling te doen en is in dat geval gerechtigd een geringere hoeveelheid te leveren.
17.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal Vers & Veilig de aan de opdrachtgever verkochte goederen/producten/diensten (af)leveren op een door de afnemer aan te wijzen plaats in Nederland/Europa.
17.7 Indien de opdrachtgever voor de levering verlangt dat de goederen/producten/diensten op een andere dan de overeengekomen plaats worden geleverd, is Vers & Veilig daartoe slechts gehouden voor zover dit redelijkerwijs van Vers & Veilig kan worden verlangd.
17.8 De termijn van levering vangt eerst aan nadat Vers & Veilig alle voor de levering noodzakelijke gegevens heeft ontvangen en dit schriftelijk aan afnemer heeft bevestigd.
17.9 Overschrijding van de levertijd, welke ontstaan dus buiten de competentie van Vers & Veilig, geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of op het niet nakomen van enige verplichting van opdrachtgever jegens Vers & Veilig.
17.10 Op al de leveringen van goederen/producten niet door Vers & Veilig vervaardigd, zijn uitsluitend de garantiebepalingen van de leverancier van Vers & Veilig van toepassing. Vers & Veilig is niet tot enige garantie gehouden.
17.11 Retourzending en kunnen zonder voorafgaand overleg niet worden geaccepteerd.
17.12 Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen en verpakte goederen waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.
17.13 Kosten voor een retourzending komen voor rekening van de afzender.
Artikel 18 Wijziging Algemene Voorwaarden
Vers & Veilig is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door Vers & Veilig gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens opdrachtgever vanaf 30 dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan Vers & Veilig te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatst bedoelde geval blijvende ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beŽindigd, doch niet langer dan zes maanden vanaf het einde van de hiervoor genoemde termijn van 30 dagen. Duurt de overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing.
Artikel 19 Toepasselijk recht en geschillen
17.1 Alle rechtsverhoudingen tussen Vers & Veilig en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
17.2 Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen Vers & Veilig en opdrachtgever, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in het arrondissement waarbinnen Haarlem is gevestigd.